spacer

Referat Generalforsamling 27. marts 2019

Referat af LVS generalforsamling for 2018; 27. marts 2019, kl. 19,00. Klubbens lokaler på Akademivej 358.

10 af klubbens medlemmer var til stede, heraf 4 fra bestyrelsen.

1. Valg af dirigent. Hans Glavind Rasmussen blev valgt med akklamation. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt ved opslag i klubben d. 6.3. 2018.

2. Formandens beretning. Beretning er i vedlagt som bilag, og vil blive bragt på klubbens hjemmeside.

Beretningen blev godkendt.

3. Regnskab og budget. Regnskab.

Det reviderede regnskab blev uddelt på generalforsamlingen. Indtægter er faldet pga. et faldende antal medlemmer, herunder 2, der i løbet af 2018 blev udmeldt med restancer, samt færre turneringer med eksterne deltagere – hvilket også smitter af på kantineindtægter. Regnskabet viser et underskud på 3764 kr, Klubbens formue er 48.916, nogenlunde på samme niveau som ved indgangen til 2018, 3700 kr mindre end ved indgangen til 2018. Restancerne er på 1000 kr. Klubben er derfor fortsat velkonsolideret. Regnskabet blev godkendt. Regnskabsoversigt og budget vedlagt som bilag. Budget. Der blev udleveret et budget for 2019 (vedlagt referat). Der forventes en lavere balance, pga. færee medlemmer og dermed også færre udgifter til DSU. Der er indregnet i budgettet, at klubben har sponsoreret DTU’s hurtigturnering med 3 halvårsmedlemsskaber af DSU. Der budgetteres med et lille underskud på 1900 kr. Der er afsæt et beløb til junior-arbejde i budgettet, idet Lars H og Martin har givet tilsagn om at genstarte juniorafdelingen, hvis der kommer henvendelser herom. Kontingentindtægterne er baseret på 28 medlemmer (pr. marts 2019).

4. Kontingent for 2019.

På baggrund af regnskab 2018 foreslår bestyrelsen, at kontingentet er uændret. Forslaget blev vedtaget., sådan at seniorer betaler 1000 kr årligt, pensionister 700 kr pr. år (DSUs grænse er 65 år), eventuelle juniorer 600 kr pr. år og 300 kr. pr år for dobbeltmedlemmer (B-medlemmer).

5. Indkomne forslag.

Ingen indkomne forslag.

6. Valg af formand.

Lars Ø Kristensen genopstillede, og blev valgt med akklamation.

7. Valg af kasserer.

Per Lunde Jensen blev genvalgt.

8. Valg til bestyrelsen.

Lars Hyldkrog og Martin Frandsen og Bo Beier Thorup blev genvalgt. Mads Lützen blev valgt som nyt medlem.

9. Valg af revisor og revisorsuppleant.

Hans Raahauge fratrådte efter lang og tro tjeneste. Bestyrelsen takker for et godt samarbejde! Thomas Madsen blev valgt som revisor. Hans Glavind Rasmussen blev valgt som revisorsuppleant.

10. Eventuelt.

Det blev foreslået at klubben begynder en opsparing med henblik på et arrangement i anledning af klubbens 100-års jubilæum i 2028. Bestyrelsen vil se på et konkret forslag til næste generalforsamling. Det blev drøftet, om klubmesterskabet kunne opdeles i 2 grupper efter styrke, for eksempel med en for-turnerig om efteråret og en mesterskabsgruppe 1 og 2 efter nytår (2020). Det kunne bl. a. betyde, at vi havde et turneringstilbud til nytilkomne, der dukker op efter efterårsferien.

Andre forslag mhb. på at forbedre modtagelsen af ”gæster”/ potentielle medlemmer: 4-mands hurtigturneringer indlagt flere gange i sæsonplanen Udvidet vagtordning med min. 3 personer, der ikke deltager i klubmesterskab

Andre nye aktiviteter: Fast programlæggelse af analyser af partier fra holdturneringen efter hver runde En åben koordineret turnering 5 onsdage i efteråret.

Bestyrelsen takker for forslagene, det vil være godt at prøve nye måder at afvikle sæsonen på. Den meget lange klubturnering i år har fungeret o.k., men er ikke nødvendigvis den berdsste løsning hvert år. Bestyrelsen vil tage en drøftelse af dem i forbindelse med et bestyrelsesmøde, hvor der skal lægges sæsonplan. Der skal prioriteres ift. antallet af mulige klubaftener.

Per Lunde Jensen Referent