spacer

Referat af  LVS generalforsamling  for 2017; 21. marts 2018,  kl. 19,00.

Klubbens lokaler på Akademivej 358.

9 af klubbens medlemmer var til stede, heraf 4 fra bestyrelsen.

  1. Valg af dirigent.

Hans Glavind Rasmussen blev valgt med akklamation. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt ved opslag i klubben d. 7.3. 2018.

  1. Formandens beretning.

Beretning er i vedlagt som bilag, og vil blive bragt på klubbens hjemmeside.

Beretningen blev godkendt.

  1. Regnskab og budget.

Regnskab.

Det reviderede regnskab blev uddelt på generalforsamlingen.

Indtægter er øget på grund af den kontingentforhøjelse, der blev vedtaget sidste år. Der er derfor balance mellem indtægter og udgifter.

Regnskabet viser et overskud på kr. 387, Klubbens formue er 52.680, nogenlunde på samme niveau som ved indgangen til 2017. Restancerne er på 1950 kr. Klubben er derfor fortsat velkonsolideret.

Regnskabet blev godkendt. Regnskabsoversigt og budget vedlagt som bilag.

Budget.

Der blev udleveret et budget for 2018 (vedlagt referat). Der forventes en lavere balance, pga. aflysningen af nytårsturnering 2018,  samt tilsvarende lavere udgifter til præmier. Der budgetteres med et lille underskud på 1000 kr.

Der er afsat et beløb til junior-arbejde i budgettet, idet Martin muligvis får tid til at genstarte juniorafdelingen.

Kontingentindtægterne er baseret på 32 medlemmer.

  1. Kontingent for 2017.

På baggrund af regnskab 2017 foreslår bestyrelsen, at kontingentet er uændret.

Forslaget blev vedtaget., sådan at seniorer betaler 1000 kr årligt, pensionister 700 kr pr. år (DSUs grænse er 65 år), eventuelle juniorer 600 kr pr. år og 300 kr. pr år for dobbeltmedlemmer (B-medlemmer).

  1. Indkomne forslag.

Bestyrelsen har fremsendt forslag om en vedtægtsændring, så det fremgår, at der opkræves kontingent 2 gange årligt.

Det betyder ændring i  §7 :

Medlemskontingentet, som fastsættes af generalforsamlingen, opkræves 2 gange årligt i januar og august måned.

´konsekvensrettelse i §4:

Et medlem, der ikke har betalt kontingent for et halvår, kan af bestyrelsen slettes af medlemslisten, når opkrævning forgæves er forsøgt. Et slettet medlem kan genoptages, når vedkommende betaler sin gæld til klubben.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

  1. Valg af formand.

Lars Ø Kristensen genopstillede, og blev valgt med akklamation.

  1. Valg af kasserer.

Per Lunde Jensen blev genvalgt.

  1. Valg til bestyrelsen.

Lars Hyldkrog og Martin Frandsen blev genvalgt. John Hansen og Bo Beier Thorup blev valgt.  

Thomas Madsen og Jens Islin udtræder af bestyrelsen.

  1. Valg af revisor og revisorsuppleant.

Hans Raahauge blev genvalgt som revisor. Hans Glavind Rasmussen blev valgt som revisorsuppleant.

  1. Eventuelt.

10a. Aktiviteter for ikke-medlemmer.

Der blev igen i år diskuteret, hvordan klubben kunne være mere aktiv for at hverve nye medlemmer. Det blev foreslået, at anvende hjemmesiden mere offensivt og evt. facebook i dette arbejde.

Formanden fortalte, at der i denne uge (uge 12) foregik en hurtigskakturnering for ansatte og studerende på DTU, og at klubben havde udlånt  materiale. Lars havde været til stede tirsdag, dels med et præsentationsark for klubben, dels en liste, hvor interesserede kunne melde sig til en hurtigturnering i klubben i april-maj måned, med start 25. april. Medlemmerne opfordres til at melde sig til denne turnering.

KSU har oprettet en facebookside, hvor man forsøger at få klubberne til at uploade materiale. Bestyrelsen er i gang med at finde en, der vil være klubbens facebook redaktør for KSU siden.

Øvrige forslag til bestyrelsens inspiration var:

10b. Æresmedlem.

Formanden meddelte, at eders ydmyge referent blev udnævnt til æresmedlem i LVS, med henvisning til arbejdet som kasserer, turneringsleder, holdleder samt diverse administrative pligter.

10c. Sang.

Generalforsamlingen blev afsluttet med at afsynge en skaksang, på melodien ”Midsommervisen”. Hans Raahauge havde medbragt sangen og sang for, og sikrede dermed at det var den gamle melodi, der blev anvendt (og ikke Shubidua’s).

Per Lunde Jensen

Referent


Regnskab for Lyngby-Virum Skakklub 2017

Resultatopgørelse for 1/1 til 31/12 2017

2017

2016

Indtægter:

Kontingentindtægter (1)

kr 28.725,00

kr 22.450,00

Turneringer, indskud

kr 4.950,00

kr 12.950,00(2)

Kantine, indtægter (2)

kr 4.250,00

kr 4.059,00

junior tilskud Lyngby Komm.

kr 0,00

kr 0,00

Ordinære indtægter

kr 37.925,00

kr 39.459,00

Udgifter:

Kontingent til KSU, DSU

kr 21.338,00

kr 22.561,00

Turneringer

(præmier, annonce mv)

kr 10.879,65

Kr. 16.747,37

Arrangementer (3)

kr 1.500,00

kr 1.500,00

Juniorarbejde, kontingent DSS

kr 900,00

kr 800,00

Kantine, udgifter

kr 1.857,57

kr 1.619,10

Gebyrer, bank

kr 300,00

kr 300,00

Administration, porto,

bestyrelse

kr 761,83

kr 825,68

Udgifter i alt:

kr 37.537,05

kr 44.353,15

Finansielle poster, indtægter

0

0

Årets driftsresultat

kr 387,95

-kr 4.894,15

Noter: 1) 32 medlemmer ,heraf 1 æresmedlem. 2) Da indtægt i kaffekassen løbende bogføres ved overførsel til konto, er fald i beholdning i kaffekassen bogført som udgift. 3) simultan


Regnskab for Lyngby-Virum Skakklub 2017

Status pr.  31/12 2017

AKTIVER:

2017

2016

Danske Bank hovedkonto

kr 51.842,47

kr 46.561,52

Danske Bank  kontingentkonto

kr 736,16

kr 5.311,16

Kassebeholdning

(kaffekasse 14/12/2017)

Kr 102,00

Kr 430,00

Aktiver i alt

kr. 52.680,63

kr 52.292,68

PASSIVER:

Egenkapital primo

Kr 52.292,68

kr 57.186,83

Årets resultat

Kr 387,95

-kr 4.894,15

Egenkapital, Ultimo

kr. 52.680,63

kr 52.292,68

Afskrevne kontingentopkrævninger for 2017 udgør 700 kr, der  vedrører juniorer.

Udestående kontingenter er ikke bogført som aktiver. Ved årsskiftet var restancer på 1950 kr..

"Ovenstående regnskab er revideret ved stikprøvevis at sammenholde bilag med bogføringen
og bankbeholdningernes tilstedeværelse er konstateret ved bankudskrifter.”

Dato:

Revisor