spacer

Formandsberetning 2019 – 2020

Ordinær Generalforsamling i Lyngby-Virum Skakklub 2020 (juni)

Klubbens generelle og driftsmæssige forhold

Medlemstallet er nogenlunde konstant, aktuelt 29. Der er udmeldelser og frafald. I årets løb er Bjarne Nielsen afgået ved døden. Bjarne var for år tilbage et meget aktivt medlem af LVS, involveret i blandt andet Pondus Cup, holdskak og undervisning. Der er også kommet nye medlemmer til siden sidste generalforsamling. Jeg vil byde velkommen til Slavomir Kusak, Michael Kjærbye og Stefan Petrovic. Lokaler og spillefaciliteter er fortsat meget tilfredsstillende. Vore lokaleforhold muliggør i vid udstrækning, at vi vil kunne imødekomme krav og regler, som corona vil kunne indebære i en rum tid fremover. Økonomien er tilfredsstillende. Med et lavt kontingent er der alligevel stort set balance. Endvidere har vi som buffer et beløb stående på en konto i Danske Bank, hvilket skal anvendes løbende til skaklige aktiviteter og uforudsete udgifter.

Klubbens skaklige aktiviteter

Klubaftenerne har budt på Lyn- og Hurtigskak, klubturnering, holdskak og træningssessioner. Det har været positivt, at medlemmer og enkelte gæster er mødt op for at spille uformelle partier og tale om diverse skakemner. Lars Hyldkrog har ihærdigt forsøgt at opbygge en juniorafdeling og bestræbelserne i form af ugentlig juniortræning vil fortsætte, når og hvis forholdene tillader det efter sommerferien. Fra starten af marts 2020 og frem til nu, juni 2020, har aktiviteterne selvsagt været stærkt reducerede. Åbne klubaftener har der ikke været mulighed for og juniortræningen blev sat på pause. Bestyrelsen fandt det muligt indenfor de afstukne rammer at mødes i mindre, lukkede grupper, hvilket muliggjorde at få kampen om klubmesterskabet afgjort.

Klubturneringen blev spillet efter en ny model i to etaper. En efterårsetape i 2 grupper, der fungerede som kvalifikation til en mestergruppe på 4 deltagere. I vinter-forår mødte de 4 deltagere hinanden to gange i kampen om klubmesterskabet. Sideløbende blev der så spillet en gruppe B klubturnering for de øvrige medlemmer. Jeg mener, det har været en god turneringsform. Den har givet mulighed for, at de bedste spillere konkurrerer på lige vilkår. Samtidig har det åbnet mulighed for, at andre medlemmer kunne spille en form for turneringsskak indenfor en 4 – 5 måneders periode fremfor en 9 måneder lang turnering, og nye medlemmer har kunnet træde ind og deltage i klubaktiviteten. Jeg vil advokere for, at vi fremover holder fast ved en lignende model. Klubmester i år blev Per Lunde Jensen efter en meget spændende omkamp mod Lars Hyldkrog, hvor afgørelsen faldt efter hurtig- og lynskakpartier. Gruppe B er ikke blevet færdigspillet, men Dariusz Allam har sikret sig sejren. Desværre for LVS har Dariusz nu valgt at flytte tilbage til Polen.

Holdturneringen er ikke blevet er ikke blevet færdigspillet, idet den afsluttende runde i marts måtte aflyses. Såfremt corona fortsat holdes under kontrol er det planen, at afsluttende runde afvikles som enkeltarrangementer i august. 20 af klubbens medlemmer har deltaget, hvilket klart afspejler, at de fleste af medlemmerne er aktive. LVS 1 ligger nummer 3 i 1. række, med en teoretisk, spinkel mulighed for oprykning. LVS 2 ligger næstsidst i 3. række, men med en mulighed for at undgå nedrykning, specielt såfremt der bliver 2 i stedet for 3 nedrykkere, hvilket endnu er uafklaret. I holdturneringen er der mange ”grønne tal”, mest markant står Slavomir Kusak til en solid ratinggevinst.

Træningssessioner blev afholdt to gange i efteråret 2019. Vi havde igen entreret med IM Martin Haubro. Formatet var gennemgang af stort set samtlige partier fra forudgående uges holdkampe. Der var enighed om, at det var en succes med talrige illustrative analyser og kommentarer, som vi alle kunne lære meget af. Et senere arrangement i foråret med Kåre Hove Kristensen måtte desværre aflyses grundet corona, men forhåbentligt kan det afvikles i løbet af efteråret. Andre præstationer af LVS medlemmer skal også nævnes. Først og fremmest Lars Hyldkrogs danmarksmesterskab i korrespondanceskak. Endvidere, at Bo Beier Thorup opnåede et flot resultat i Øbro Nytår og Lars Østergaard Kristensen ved senior DM.

Afslutningsvis tak Tak til de personer, der har hjulpet til i årets løb. Tak til bestyrelsesmedlemmerne, specielt til Per Lunde Jensen som kasserer og krumtap i planlægningen. Fortsat en stor tak til Bent Lund, der uegennyttigt varetager udsendelsen af kontingentopkrævninger. Holdkaptajn for LVS 1 og juniortræner Lars Hyldkrog fortjener også stor tak for sit arbejde. Lindy Mistarz takkes for fortsat at have ajourført hjemmesiden og Thomas Madsen for arbejdet som revisor. En speciel tak til Bo Beier Thorup for udsendte referater og skakopgaver, hvilket har bidraget til en ny form for klubaktivitet i nedlukningsperioden.

Juni 2020 Lars Østergaard Kristensen